За нас  /  Вработени во ССРД  /  Вработени во ССРД

Вработени во ССРД

 

 

Ајсел Ахмед Раководител на одделение за стручна и оперативна поддршка на Државниот секретар 70349549 ajsel.ahmed@siofa.gov.mk
Арифе Речи Помошник раководител на сектор за следење и унапрдување на соодветна и правична застапеност 71226010 arife.reci@siofa.gov.mk
Арсим Реџепи Помлад соработник за сметководство и финансиско работење 75273085 arsim.rexhepi@siofa.gov.mk
Атула Касуми Државен советник за национални годишни планови и годишни извештаи 76445360 atulla.kasumi@siofa.gov.mk
Башким Саити Државен советник за општи работи 70254441 bashkim.saiti@siofa.gov.mk
Бехар Амети Раководител на сектор за општи и правни работи 76445905 behar.ameti@siofa.gov.mk
Валмира Истрефи Советник за стручна и оперативна поддршка на Заменикот на Претседателот на Владата на РМ 71331911 valmira.istrefi@siofa.gov.mk
Дурим Алии Помлад соработник за информатичка технологија 71305767 durim.alii@siofa.gov.mk
Елвис Хајдар Самостоен референт за следење на соодветна и правична застапеност 76445916 elvis.hajdar@siofa.gov.mk
Ељтон Зеќири Државен советник за соодветна и правична застапеност 76445904 elton.zeqiri@siofa.gov.mk
Ерлира Шемко Советник за следење на соодветна и правична застапеност 75203011 erlira.shemko@siofa.gov.mk
Зана Шабани Кабинетски службеник за употреба на јазик, образование и култура 71342798 zana.shabani@siofa.gov.mk
Зекир Зекири Самостоен референт за подготовка на извештаи за извршена контрола 76445990 zekir.zekiri@siofa.gov.mk
Ибадете Јашари Помлад референт за канцелариско и архивско работење 71304487 ibadete.jashari@siofa.gov.mk
Изет Ризаху Државен советник за општи работи 76444724 izet.rizahu@siofa.gov.mk
Мерсад Дрпљанин Раководител на одделение за управување со човечки ресурси 76445922 mersad.drpljanin@siofa.gov.mk
Месер Хаџиќ Помлад соработник за управување со човечки ресурси 76445917 meser.hadzic@siofa.gov.mk
Мехмет Мехмети Помлад соработник за правни работи 76445928 mehmet.mehmeti@siofa.gov.mk
Насер Амети Раководител на сектор за финансиски прашања 76445369 naser.ameti@siofa.gov.mk
Нехат Сопа Помлад референт за упатување на странки 70208131 nehat.sopa@siofa.gov.mk
Нехат Точи Помлад соработник за следење на соодветна и правична застапеност 75204444 nehat.toci@siofa.gov.mk
Садудин Асипи Помошник раководител на сектор за финансиски прашања 75273082 sadudin.asipi@siofa.gov.mk
Санела Хаџибулиќ Раководител на одделение за следење на соодветна и правична застапеност 75273521 sanela.hadzibulic@siofa.gov.mk
Себахат Мустафа Помлад соработник за стручна и оперативна поддршка на Заменикот на Претседателот на Владата на РМ 75211463 sebahat.mustafa@siofa.gov.mk
Суеда Бајрами Раководител на сектор за унапредување на меѓуетничките односи 76446093 sueda.bajrami@siofa.gov.mk
Сулејман Ајредин Самостоен референт за управување со човечки ресурси 76445920 sulejman.ajredini@siofa.gov.mk
Фетуш Алили Кабинетски службеник за стручна и оперативна поддршка 75444920 fetush.alili@siofa.gov.mk
Хајрије Елези Државен советник за децентрализација 76444345 hajrije.elezi@siofa.gov.mk
Џелал Чајани Раководител на сектор за културата и образованието на припадниците на етничките заедници 76444744 xhelal.cajani@siofa.gov.mk


 

 

Reads:3222  пати