За нас  /  Приоритети  /  Приоритетите и целите на секретаријатот за спроведување на рамковниот договор

Приоритетите и целите на секретаријатот за спроведување на рамковниот договор

 

1.Следење и унапредување на соодветната и правична застапеност;
2.Развивање и унапредување на капацитетите за анализа на политиките и координација;
3.Редовно и навремено информирање на јавноста за процесот на спроведување на рамковниот договор;
4.Координација, промовирање и мониторинг на развојот на интегративниот образовен систем;
5.Координација, промовирање и мониторинг на процесот на децентрализација;
6.Координација, промовирање и мониторинг на прогресот на имплементација на Законот за употребата на јазиците;
7.Координација, промовирање и мониторинг на прогресот на мерките за не-дискриминација;
8.Развивање и јакнење на соработката со здруженијата на граѓани и фондации

 

Reads:1499  пати