Rreth Nesh  /  Prioritetet dhe qëllimet  /  Prioritetet dhe qëllimet

Prioritetet dhe qëllimet

 
  1. Ndjekja dhe avancimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat;
  2. Zhvillimi dhe avancimi i kapaciteteve të analizës, politikave dhe koordinimi;
  3. Informimi i rregullt dhe kohor i opinionit publik për procesin e zbatimit të Marrëveshjes kornizë;
  4. Koordinimi, promovimi dhe monitorimi i zhvillimit të sistemit të integruar arsimor;
  5. Koordinimi, promovimi dhe monitorimi i procesit të decentralizimit;
  6. Koordinimi, promovimi dhe monitorimi i progresit të zbatimit të Ligjit për përdorimin e gjuhëve;
  7. Koordinimi, promovimi dhe monitorimi i progresit të masava për jo-diskriminim;
  8. Zhvillimi dhe përforcimi i bashkëpunimit të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve.

 

Reads:2375