Dokumente dhe ligje  /  Qasje në informata me karakter publik  /  Kontakt

Kontakt

 

Sekretariati për Implementimin e marrëveshjes Kornizë, në pajtim me nenin 8 nga Ligji për qasje të lirëderi tek informatat me karakter publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.13/06, 86/08 dhe 6/10) për person zyrtarë për ndërmjetësim gjatë dhënies së informatave me karakter publik e përcaktoi:

Mehmet Mehmeti, tel: 076-445-928 E-mail: mehmet.mehmeti@siofa.gov.mk

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë mundet të marin informata të karakterit publik të cilën e ka përgatitur ose të cilën e posedon Sekretariati me plotësimin e kërkesës të cilën mund ta gjejnë në arkivin e Sekretariatit ose mund ta shkarkojnë KËTU (http://www.siofa.gov.mk/data/baranje-za-pristap-do-info-od-javen-karakter.pdf)

Qytetarët mund të informohen për të gjitha çështjet në interes të tyre të cilat kanë të bëjnë me të drejtën e qasjes së lirë deri tek informatat edhe përmes telefonit: (02) 3 114 397, Cel. 076-445-928.

 

27.12.2017 , 12:21 Reads:1759